Return to Paslaugos

Specialusis pedagogas

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis: didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose.
  • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
  • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsidėmėti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus.
  • Šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

Specialiojo pedagogo planas 2022

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS

PIRMADIENIS 10.50 – 13.25
ANTRADIENIS   8.00  – 12.35
TREČIADIENIS 10.50 – 13.25
KETVIRTADIENIS   8.00 – 12.35

 

Specialioji pedagogė Danuta Makevič

danuta.makiewicz@gmail.com