Asmens duomenų apsauga

Gimnazijos duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta

mokytoja Julija Mincevič.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina gimnazijoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos duomenų apsaugos pareigūną – mokytoją Juliją Mincevič, tel. (8 5) 255 8332, el. paštu duomenu.apsauga@buivydziai.vilniausr.lm.lt, Bažnyčios g. 2, Buivydžių I k., Vilniaus r.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka
Privatumo-politika