Return to Paslaugos

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Tikslas – Gerinti ugdymo kokybę aktyvinant pagalbą vaiko sėkmei.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti pilietines ir dvasines vertybes pravedant pamokas kitose aplinkose.
  2. Aiškintis pamokų nelankymo priežastis ir jas šalinti.
  3. Sudaryti sąlygas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, atlikti namų darbus gimnazijoje.
  4. Sudaryti sąlygas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų, juos šalinti.
  5. Užtikrinti mokinių profesinio švietimo poreikių tenkinimą.
  6. Sudaryti galimybes visiems mokiniams pagal poreikius dalyvauti įvairiose neformaliojo ugdymo švietimo programose.
  7. Aktyvinti gimnazijos bendruomenės dalyvavimą prevencinėse programose, kurti saugią mokymosi aplinką.

 Komisijos darbo grupė

Pirmininkė  – Zenobija Mikelevič, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Julija Mincevič – specialioji pedagogė, logopedė,

Danuta Makevič – specialioji pedagogė,

Olga Butkevič –  socialinė pedagogė,

Irena Šulska – lenkų kalbos vyresnioji mokytoja,

Tadeuš Mincevič – fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas.