Paslaugos

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA   Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Tikslas – Gerinti …

Pagalba mokiniui

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas Kreipkis į socialinę pedagogę, jeigu: 1. nori pasidalinti savo rūpesčiais, problemomis ir kartu paieškoti sprendimų… ar tiesiog pasidžiaugti sėkme… 2. kyla sunkumų mokantis, turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų ir nori apie tai pasikalbėti… 3. turi idėjų ar sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti dalyvaudamas įvairiose akcijose, renginiuose ir pan.   Socialinė pedagogė atlieka tokias …

Logopedas

Logopedo veiklos tikslas: Gimnazijos logopedo pagrindinis tikslas – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcija. Logopedo veiklos turinys: Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalina; Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei jų galimybes, ir …

Specialusis pedagogas

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis: didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Specialiojo pedagogo veiklos turinys: Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi …

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo grafikas Tikslas ir uždaviniai

Biblioteka