Return to Informacija tėvams

Tėvams

Paaiškinimas dėl mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Informuojame, kad Vyriausybei paskelbus karantiną, vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lankys darželius ir mokyklas įprastai. Įstaigos nėra uždaromos.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašu (toliau – Tvarka), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279.

Vadovaujantis Tvarkos 13.8. punktu Tėvai (globėjai, rūpintojai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną, jei vaikas nelanko įstaigos dėl ekstremalių įvykių. Mokestis už ugdymą yra mokamas ir toliau, nes įstaigos nėra uždarytos, ugdymas vykdomas.

Primename, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, todėl vadovaujantis Švietimo įstatymu tėvai privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų švietimo įstaigos lankymą.

Informacija tėvams dėl vaikų praleistų pamokų pateisinimo

Gerbiami Tėveliai, Siekdami pagerinti mokinių mokyklos lankomumą ir norėdami sumažinti pabėgimų iš pamokų skaičių, primename Jums, kad neatvykus į mokyklą Jūsų sūnui ar dukrai, prašome tą pačią dieną informuoti klasės auklėtoją telefonu arba parašyti žinutę į elektroninį dienyną. Neatvykus į mokyklą 3 dienas leidžiama tėvams raštu pateisinti nelankymą, o vaikui neatvykus daugiau nei 3 dienas – būtina gydytojo pažyma. Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą.

Gimnazijos administracija

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 

Maitinimo organizavimo Vilniaus rajono bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims tvarkos aprašai
https://www.vvsb.lt/ankstyvosios-intervencijos-programa/

Programa „Pienas vaikams“

   Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazija dalyvauja programoje „Pienas vaikams“. Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasių mokiniams. Produktus teikia AB „Žemaitijos pienas“.